👈 فروشگاه فایل 👉

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

دانلود مقاله سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

8

حجم

2/232 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت

سبک رهبری مدیران بیمارستانی از نظر کارکنان و ارتباط آن با شاخص ‌های بیمارستانی

چکیده: 

اهداف: ارایه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرآیندهای بیمارستانی، تا حد زیادی به کار گروهی کارکنان و سبک رهبری مدیران این سازمان ها بستگی دارد و نیز سبک رهبری مدیران با اثربخشی، کارآیی و بهره وری سازمان رابطه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک رهبری از نظر کارکنان یکی از بیمارستان های تهران و ارتباط آن با شاخص های بیمارستان انجام شد.

روش ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی در سال 1388 روی 394 نفر از کارکنان یکی از بیمارستان ‌های تهران که با روش نمونه گیری سهمیه‌ ای و تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شد. گردآوری داده ها با پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه سبک رهبری لیکرت (پس از تایید روایی و پایایی) انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای و آنووا به ‌کمک نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.

یافته ها: %13.7 از کارکنان سبک مدیران را استبدادی - استثماری، %56.1 استبدادی - خیرخواهانه، %28.2 مشورتی و 2% سبک رهبری مدیران را مشارکتی بیان نمودند. میان سبک رهبری مدیران و شاخص های درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، گردش تخت و فاصله گردش تخت به‌ ترتیب با سطح معنی داری 0.003، 0.006، 0.003 و 0.002 ارتباط معنی دار آماری وجود داشت.

نتیجه گیری: اگر چه انتخاب سبک رهبری استبدادی از نظر کارکنان، با توجه به محیط سازمانی موجود دور از ذهن نیست، اما استفاده از سبک های رهبری مشورتی و مشارکتی و آموزش به کارگیری شیوه های مذکور به منظور ارتقای بهره وری سازمانی پیشنهاد می شود.

كلید واژه:

مدیران

کارکنان

بیمارستان

سبک رهبری

شاخص بیمارستانی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان پروپوزال بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر عملکرد وام گیرندگان در باز پرداخت تسهیلات دریافتی راه ابریشم و تاثیر فرهنگی و آیینی آن مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)