👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

هدف از این مقاله بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

11

حجم

0/350 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته بهداشت

بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخص های عملکرد بیمارستانی

چکیده:

اهداف: آنچه در افزایش بهره وری هر سازمانی در این محیط متلاطم نقش بسزایی دارد، سبک رهبری است. در واقع آنچه سازمانهای خلاق و بهره ور را از سایر سازمانها متمایز می سازد، همین خصوصیات رهبری می باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخصهای عملکرد بیمارستانی در سال 1389 انجام شد. روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی-تحلیلی و مقطعی انجام گرفت. با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای از بین بیمارستانهای نیروهای مسلح مستقر در تهران7 بیمارستان انتخاب گردید. گردآوری داده ها با پرسش نامه سبک رهبری لیکرت (پس از تأیید روایی و پایایی) انجام شد. 

تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای کای دو، مان-ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار SPSS 19.0 صورت گرفت. یافته ها: سبک رهبری مدیران ارشد به ترتیب 1/56 درصد مشاوره ای، 7/22 درصد مشارکتی و 2/21 درصد استبدادی خیرخواهانه بوده است. بین سبک رهبری با شاخصهای عملکردی ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0p> ). نتیجه گیری: نگاهی به شاخصهای عملکردی در بیمارستانهای مورد مطالعه نشان می دهد که تقریباً از 15-10 درصد تختهای فعال بیمارستان استفاده نمی شود و مدیران ارشد بیمارستانها می توانند با حرکت به سمت سبک رهبری مشارکتی، کارآیی بیمارستانهای خود را افزایش دهند.

واژه‌های کلیدی:

سبک رهبری

شاخصهای عملکردی

شاخص های عملکرد بیمارستانی

رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تجربی عملکرد شغلی پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع مالیات های انتقالی