👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای فراشناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

57

حجم

187/251 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای فراشناختی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد. 

تعریف مفهومی باورهای فراشناختی 

     باورهای فراشناختی عبارتند از باورهایی که فرد در مورد تفکر و فرآیندهای آن دارد. افكار و باورهای فراشناختی، باورهایی هستند که با واقعیات موجود هماهنگ و هم جهت نیستند و با اجبار و الزام و وظیفه است، خشك و انعطاف ناپذیر هستند و باعث حالت های آشفته و ناراحت كننده در فرد می شود و در نهایت منجر به اضطراب، افسردگی و احساس گناه می شود (ژانک و همکاران ، 2006). 

تعریف عملیاتی باورهای فراشناختی 

     در این پژوهش منظور از باورهای فراشناختی، نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه باورهای فراشناختی (30-MCQ) که پنج باور مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار و خود آگاهی شناختی را می سنجد، کسب می کنند.

رسولی (1392) در پژوهشی به رابطه باورهای فراشناخت با وسوسه مصرف مواد و احساس گناه افراد مبتلا به سوءمصرف مواد در یک نمونه 150 نفری پرداخت. نتایج نشان داد که باورهای فراشناخت با وسوسه مصرف مواد و احساس گناه رابطه مثبتی دارد. مولفه های باورهای فراشناختی غیر قابل کنترل بودن و نشخوار ذهنی می توانند احساس گناه و وسوسه را پیش بینی نماید و نشخوار ذهنی بهترین پیش بین احساس گناه و وسوسه افراد مبتلا به سوءمصر مواد بود.

فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای فراشناخت

تعریف عملیاتی باورهای فراشناخت

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای فراشناخت

باورهای فراشناختی مثبت ومنفی    8

الگوهای باورهای فراشناختی    10

تفاوت هاي جنسیتی در باورهای فراشناختی    17

انواع باورهای فراشناختی    18

دو چهرگی در باورها    29

بازنگری پژوهش ها    30

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک BSC پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری پاورپوینت بررسی معماری پل کابلی دانجيانگ (تايپه ، چین) پاورپوینت تحلیل کتابخانه دانشگاه هنر تاما توکیو