👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

هدف از این پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

201

حجم

1905/460 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده

یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم. کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.

پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند. 

کلید واژگان: تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارایی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، ترازنامه.

ضرورت و اهمیت تحقیق

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل ـ یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت ـ در سازمانها است که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. سیستم ارزیابی کارایی سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری کارایی واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند، البته وقوع این امر در گرو آن است که:

نظام ارزیابی کارایی از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مدنظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384).

 اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل DEA است. در این راستا اهداف فرعی تحقیق نیز که مدنظر است عبارتند از:

-    شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت

-    شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت میزان اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه    2

1-2- بیان مسئله    2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    3

1-4- اهداف تحقیق    4

1-5- سؤالات تحقیق    4

1-6- فرضیه ها    4

1-7- مدل مفهومی    4

1-8- قلمروتحقیق    6

1-8-1قلمرو موضوعی    6

1-8-2قلمرو مکانی    6

1-8-3- قلمرو زمانی    6

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات    6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه    10

2-1-1شرکت تعاونی    10

2-2- مروری بر ادبیات موضوع    11

2-2-1- تعاریف ارزیابی عملکرد    11

2-2-2- سابقه ارزیابی عملکرد    12

2-2-3- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران    12

2-2-4- فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد    13

2-2-5- اثرات ارزیابی عملکرد    14

2-2-6- اهمیت ارزشیابی عملکرد    14

2-2-7- ابعاد ارزیابی عملکرد    15

2-2-7-1عملکرد کارکنان    15

2-2-7-2ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان    15

2-2-7-3- ارزیابی عملکرد مدیر    15

2-2-8- تعریف کارایی    16

2-2-9- مفهوم بهره وری    17

2-2-10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی    19

2-2-10-1روشهای پارامتری    19

2-2-10-2 روشهای غیرپارامتری    19

2-2-11انواع کارایی    22

2-2-11-1 كارايي فني يا تكنيكي    22

2-2-11-2 كارايي تخصيصي    23

2-2-11-3 كارايي اقتصادي    23

2-2-11-4 كارايي مقياس    23

2-2-12 روش تحلیل پوشش دادهها    24

2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها    26

2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی    26

2-2-13-2روش تحلیل پوششی داده ها    26

2-2-14 تحلیل پوششی داده ها    27

2-2-15 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها    30

2-2-16 مزایای روش تحلیل پوششی دادهها    37

2-2-17معایبDEA    37

2-2-18 ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها    38

2-2-19 قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی دادهها    38

2-2-20 رتبه بندى در روش تحلیل پوششی دادهها    38

2-3 پیشینه تحقیق    39

2-3-1 تحقیقات خارجی    39

2-3-2 تحقیقات داخلی    42

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه    46

3-2 جامعه آماری    46

3-3 پارامترها    47

3-3-1  ورودی ها    47

3-3-2 خروجی ها    47

3-4 شاخص ها (پارامترهای) ورودی    48

3-4-1 کل دارایی    48

3-4-2 حقوق صاحبان سهام    49

3-5 شاخص ها (پارامترهای) خروجی    50

3-5-1 نسبت جاری    50

3-5-2 سود خالص    51

3-5-3 شاخص EPS    52

3-5-4 رشد فروش    53

3-6 روش گردآوری داده ها    54

3-7 روش های آماری مورد استفاده    54

3-8 درباره نرم افزار DEA-SOLVER    55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه    57

4-2اطلاعات تحلیلی برای DMUها توسط DEA-SOLVER    57

4-2-1 تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل CCR-Inputو CCR-Output    57

4-2-2تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل BCC-InputوBCC-Output    96

4-3 رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارادرمدلCCR-InputوCCR-Output    133

4-3-1 واحدهای کارا  در سال 90  در مدلCCR-InputوCCR-Output    133

4-3-2واحدهای ناکارا در سال 90  درمدلCCR-InputوCCR-Output    133

4-3-3واحدهای کارا در سال 91درمدلCCR-InputوCCR-Output    134

4-3-4واحدهای ناکارا در سال 91  درمدلCCR-Input وCCR-Output    134

4-4رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا درمدل BCC-Input  و BCC-Output    135

4-4-1واحدهای کارا درسال 90  درمدلBCC-InputوBCC-Output    135

4-4-2 واحدهای ناکارا درسال 90  درمدلBCC-InputوBCC-Output    135

4-4-3واحدهای کارا درسال 91  درمدلBCC-InputوBCC-Output    136

4-4-4واحدهای ناکارا درسال 91  درمدلBCC-Input وBCC-Output    136

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1 مقدمه    138

5-2 خلاصه و نتیجه گیری    138

5-3 محدودیت های تحقیق    139

5-4 پیشنهادهای کاربردی تحقیق    139

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی    140

5-6 فهرست منابع و مآخذ    141

5-6-1 منابع فارسی    141

5-6-2 منابع انگلیسی    145

فهرست جداول

جدول3-1- كل دارايي    48

جدول3-2- حقوق صاحبان سهام    49

جدول3-3- نسبت جاري    50

جدول3-4- سود خالص    51

جدول3-5- شاخص EPS    52

جدول3-6- رشد فروش    53

جدول4-1- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 90    58

جدول4-2- جدول وزنی DEA برای مدلCCR ورودی محور سال 90    62

جدول4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90    63

جدول4-4- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90    65

جدول4-5- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90    68

جدول4-6- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 90    72

جدول4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90     73

جدول4-8– رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90    75

جدول4-9- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91    78

جدول4-10- جدول وزنی DEA برای مدلCCR ورودی محور سال 91    82

جدول4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91    83

جدول4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91    85

جدول4-13- تجزیه تحلیلDEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91    87

جدول4-14- جدول وزنی DEA برای مدلCCR خروجی محور سال 91    91

جدول4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91    92

جدول4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91    94

جدول4-17- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90    97

جدول4-18- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 90    101

جدول4-19- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90    102

جدول4-20- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90     104

جدول4-21- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90    106

جدول4-22- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 90    110

جدول4-23- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90    111

جدول4-24- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90    113

جدول4-25- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91    115

جدول4-26- جدول وزنی DEA برای مدلBCC ورودی محور سال 91    119

جدول4-27- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91    120

جدول4-28- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91     122

جدول4-29- تجزیه تحلیلDEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91    124

جدول4-30- جدول وزنی DEA برای مدلBCC خروجی محور سال 91    128

جدول4-31- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91    129

جدول4-32- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91    131

فهرست نمودارها

نمودار1-1- مدل مفهومی    5

نمودار2-2- انواع کارایی از دیدگاه فارل    22

نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها    26

نمودار 2-4- مرز فارل     27

نمودار2-5- مرز فارل برای مدل MAJ    34

نمودار4-1- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90    64

نمودار4-2- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 90    66

نمودار4-3- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90     74

نمودار4-4 – رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 90    76

نمودار4-5- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCRورودی محور سال 91    84

نمودار4-6- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR ورودی محور سال 91    86

نمودار4-7- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91    93

نمودار4-8- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلCCR خروجی محور سال 91    95

نمودار 4-9- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90    103

نمودار4-10- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 90     105

نمودار4-11- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90    112

نمودار4-12- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 90    114

نمودار4-13- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91    121

نمودار4-14- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC ورودی محور سال 91     123

نمودار4-15- رتبه بندی تشخیص واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91    130

نمودار4-16- رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا مدلBCC خروجی محور سال 91    132

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت اجتماعی 45 صفحه پاورپوینت اندازه و رشد شهر پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش مشتری پروژه پایگاه داده SQL Server - فروشگاه مواد غذایی بررسی قانونی حقوق متهم