👈 فروشگاه فایل 👉

ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن

هدف از این پایان نامه بررسی ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

248

حجم

194/718 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این پایان نامه سعی بر آن است که آداب نماز و نیایش در اندیشه ی هشت شاعر برجسته ی معاصر از جمله محمد حسین شهریار، حمید سبزواری، فریدون مشیری، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده، سلمان هراتی و قیصر امین پور بررّسی و تحلیل شود.

هدف از این تحقیق این است که نماز و نیایش در اندیشه ی هشت شاعران معاصر بررّسی شود تا رهنمونی برای شناخت انسان ها در ایجاد رابطه با خدا و رسیدن به آرامش و داشتن یک روح آرام باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه کتابخانه ای است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. ابتدا اشعار نیایشی شاعران منتخب استخراج می شود سپس با تحلیل مباحث به تناسب تقسیم بندی مفاهیم نماز و نیایش، در اشعار آنان بررسی می شود. 

این تحقیق شامل پنج فصل است:

 در فصل اول به بیان مقدمه ی تحقیق، بیان مسأله، سوالات تحقیق، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه ی تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، تعاریف واژه های کلیدی، حدود و قلمرو تحقیق پرداخته شده است.

در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و بنیاد نظری مربوط به آن از جمله، آداب نماز، تاریخچه ی نماز و پرستش، نظریه های نماز، اشکال نماز، مفاهیم نماز، توحید، آداب نیایش و ... بیان شده اند.

فصل سوم مروری است بر زندگی، آثار، سبک و ویژگی های شعری هشت شاعر برجسته ی معاصر.

در فصل چهارم آداب نماز در اندیشه ی هشت شاعر برجسته ی معاصر به تناسب تقسیم بندی مفاهیم نماز و نیایش، بررّسی و تحلیل شده است.

در فصل پنجم نتیجه ی حاصل از تحقیق ارائه شده است.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق2

1-1    مقدمه تحقیق    3

1-2    بیان مسئله    6

1-3    سوالات تحقیق8

1-4    اهمیت و ضرورت تحقیق8

1-5    پیشینه ی تحقیق9

1-6    اهداف تحقیق10

1-7    فرضیه های تحقیق10

1-8    تعاریف واژه های کلیدی11

1-9    حدود و قلمرو تحقیق12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق13

2-1 نماز14

2-1-1 عبادت و ماهیت آن16

2-1-2 نام های نماز     19

2-1-3 تاریخچه ی نماز و پرستش20

2-1-4 اشکال نماز22    

2-1-4-1 نماز در ادیان بدوی23    

2-1-4-2 دین زرتشت25

2-1-4-3 دین یهود28

2-1-4-4 دین مسیح30    

2-1-4-5 دین اسلام32

2-1-5 نظریه های نماز34    

2-1-6    آداب نماز37

2-1-7 مفاهیم نماز38    

2-1-7-1 تسبیح    38    

2-1-7-2 ذکر39    

2-1-7-3 توحید41    

2-1-8 اهمیت و اسرار نماز42

2-2 نیایش44

2-2-1 آداب نیایش47    

2-2-2 اهداف نیایش48    

2-2-3 مفاهیم نیایش49    

2-2-3-1 مناجات49    

2-2-3-2 دعا50

2-2-3-2-1 فوائد دعا52    

2-2-3-2-2 آثار دعا54    

2-3-نقش نماز و نیایش در اندیشه ی شاعران کهن و معاصر55

فصل سوم: حوزه ی تحقیق65

3-1 محمد حسین شهریار66    

3-1-1 سبک شعری67

3-1-2 آثار68

3-2- حمید سبزواری70

3-2-1 شعر و اندیشه72

3-2-2 تأثیر پذیری73    

3-2-3 آثار74

3-3 فریدون مشیری75

3-3-1 سبک شعری76

3-3-2 آثار77

3-4 سهراب سپهری78

3-4-1 مقام شعری و سبک79

3-4-2 آثار80

3-5 فروغ فرخزاد81

3-5-1 شعر و اندیشه82    

3-5-2 آثار83

3-6 طاهره صفارزاده84

3-6-1 ادوار شعری و آثار86

3-7 سلمان هراتی87

3-7-1 شعر و اندیشه88    

3-7-2 آثار89

3-8 سال شمار زندگی قیصر امین پور90

3-8-1 ویژگی های شعری و آثار    93    

فصل چهارم : داده های تحقیق95

4-1 محمد حسین شهریار96

4-1-1 تسبیح100

4-1-2 مناجات101

4-1-3 دعا103

4-1-4 ذکر105

4-1-5 توحید108

4-1-6 بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش110

4-2 حمید سبزواری114

4-2-1 دعا116

4-2-2 ذکر118

4-2-3 تسبیح118

4-2-4 نماز119

4-2-5 مناجات121

4-2-6 توحید124

4-2-7 بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش125

4-3 فریدون مشیری128

4-3-1 مناجات129

4-3-2 دعا130

4-3-3 نماز133    

4-3-4 توحید135

4-3-5 بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش136

4-4 سهراب سپهری139

4-4-1 بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش162

4-5 فروغ فرخزاد164

4-5-1 بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش179

4-6 طاهره صفارزاده180

4-6-1 بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش195

4-7 سلمان هراتی198

4-7-1 نیایش در شعر هراتی198

4-7-1-1 نیایش واره ی اول199

4-7-1-2 نیایش واره ی دوم200

4-7-1-3 نیایش واره ی سوم201

4-7-1-4 نیایش واره ی چهارم203

4-7-1-5 نیایش واره ی پنجم204

4-7-1-6 نیایش واره ی ششم205

4-7-1-7 نیایش واره ی هفتم206

4-7-1-8 نیایش واره ی هشتم207

4-7-1-9 نیایش واره ی نهم208

4-7-1-10 نیایش واره ی دهم209

4-7-1-11 نیایش واره ی یازدهم210

4-7-1 12 نیایش واره ی دوازدهم211

4-7-1-13 نیایش واره ی سینزدهم212

4-7-1-14 نیایش واره ی چهاردهم214

4-7-1-15 نیایش واره ی پانزدهم    215

4-7-2 مناجات216

4-7-3 بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش218

4-8 قیصر امین پور219

4-8-1 نماز219

4-8-2 نیایش222

4-8-3 دعا223

4-8-4 توحید225

4-8-5 بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش232

فصل پنجم : نتیجه ی تحقیق و ارائه ي پيشنهادات 235

نتیجه ی تحقیق236

ارائه ي پيشنهادات237

منابع 240

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری مدلهای ارزیابی بهره وری پرسشنامه اجرای مدیریت مشارکتی بررسی فقهی و حقوقی ارتداد پاورپوینت زمین شناسی مهندسی سنگ ها پروژه مجتمع تجاری رفاهی طرح2 معماری (بخش اتوکد)