👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد

هدف از این پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

72

حجم

4470/729 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد ثبت اسناد و با عنوان بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد می باشد.

در فصل اول به دولت الکترونیک و دستاوردهای آن میپردازیم.و در مورد ماهیت ثبت الکترونیکی صحبت می کنیم. در فصل دوم نهادهای رسمی ثبت اسناد بررسی خواهند شد. از جمله این نهادها می توان به سازمان ثبت اسنادواملاک کشور ، دفاتراسنادرسمی اشاره کرد. در آخر این فصل نیز ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد تشریح می شود. در فصل سوم  مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد می پردازیم. در فصل چهارم نیز  جرائم و مجازات های مرتبط با ثبت اسناد بررسی می شوند.

 فهرست مطالب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد    8

فصل اول:دولت الکترونیک    8

مبحث اول:طرح مطلب    8

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک    11

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک    12

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی    13

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی    14

بند اول  :دکترین    14

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا    14

گفتاردوم  : ماهیت ثبت الکترونیکی      15

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد    15

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور    16

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک    17

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی    20

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک    21

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر    21

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی    21

الف -2) تاریخچه کاداستر    22

الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است    23

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی    24

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت    24

الف-6) مزایای سیستم کاداستر    25

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی    25

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه    25

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی    26

گفتار اول : طرح مطلب    26

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی    29

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی    31

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت    31

طراحی حوزه زیرساخت  ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد.    31

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک    31

الف)بررسی حوزه اموراملاک    31

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی    32

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی    33

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله    33

ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت    34

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد    34

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی    34

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد    34

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد    38

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی    38

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی    38

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی    39

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی    44

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی    45

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی    48

گفتارسوم : چالش های  مربوط به امنیت سامانه    49

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه    49

بند اول :  اشکالات ساختاری وشکلی    49

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه    50

ب) ریزبودن فونت برنامه    50

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین    50

د) جایگزینی عبارت    50

بند دوم : اشکالات فنی سامانه    51

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد    54

مبحث اول : تخلفات ثبتی     54

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.    55

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین    55

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک    56

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند    56

بند اول :معامله معارض    56

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع    56

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است    57

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری    57

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر    58

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد    58

گفتار اول :جعل    60

بند اول : تعریف جعل    60

الف )- تعریف لغوی جعل    60

ب )- تعریعف قانونی جعل    60

بند دوم :انواع جعل    61

الف )-جعل مادی    61

ب )- جعل معنوی یامفادی    61

ج)-جعل الکترونیکی    62

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل    64

بند اول :جعل عقود ناقله    64

بند دوم :جعل سند وکالت    64

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر    66

منابع :    67

👇محصولات تصادفی👇

سلامت اجتماعی در نوجوانان با تاکید بر آموزه های اسلامی پروپوزال و طرح تفصیلی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه پروپوزال ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی بررسی حق اشتغال زنان با نگاهی بر قوانین ایران و اسناد بین المللی پاورپوینت بررسی سیستم های سبز و فناوری های نوین در معماری