👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه سلامت روانی کارمندان ارتش

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه سلامت روانی کارمندان ارتش

پایان نامه سلامت روانی کارمندان ارتش با موضوع مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران  می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

315

حجم

829/54 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پایان نامه سلامت روانی کارمندان ارتش با عنوان مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران  می باشد.

با وجود اهمیت کیفیت زندگی، سلامت روانی و هوش هیجانی مطلوب در زندگی معاصر بشری و پیشرفت تکنولوژی در زمان حال، بررسی اثر فعالیت بدنی و ورزشی بر کیفیت زندگی، سلامت روانی و هوش هیجانی، از اهمیت بالايي برخوردار است. در اکثر تحقيقات انجام شده پیرامون کیفیت زندگی، سلامت روانی و هوش هیجانی معمولاً به يك به جنبه های روانی اثر گذار بر این متغیرها توجه شده است و کمتر به این مسئله فعالیت بدنی و ورزش توجه شده است. با وجود اهمیت عواملی نظیر پرداختن به ورزش و زندگی فعال در سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه، اتخاذ سیاست ها و خط مشی های صحیح از سوی مسئولان، بررسی برنامه های تدوین شده از سوی سازمان ها و همچنین نظارت و ارزیابی برنامه های ارتقاء دهنده کیفیت زندگی و سلامت روانی افراد اهمیت دو چندانی دارد. همچنین متغیرهای فوق الذکر از متغیرهای مهم و تأثیر گذار در زندگی نظامیان به شمار می روند که وظیفه حراست و پشیتبانی از مرزهای کشور را برعهده دارند. 

زمانی که نظامیان یک کشور از سطح مطلوبی از کیفیت زندگی برخودار باشند و بتوانند با توجه به هیجانات و محیط های متغیری که با آن رو به رو می شوند، واکنش های مطلوبی را نشان دهند و همچنین از سلامت روانی مطلوبی برخوردار باشند، می توان این امیدوار بود که کشور از یک سرمایه عظیم نظامی برخوردار است که توانایی مقابله با هر تهدیدی را دارد. بنابراین شناخت عواملی که در کیفیت زندگی، سلامت روانی و هوش هیجانی کارکنان ارتش تأثیر دارند و تقویت آنها یکی از راه های محقق کردن این امر است. در این تحقیق سعی شد که با مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش به این مسئله پرداخته شود که آیا کارکنان پایور ورزشکار در متغیرهای مذکور در وضعیت مطلوب تری قرار دارند یا خیر. بنابراین هدف اصلی این تحقیق مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. 

فهرست مطالب

فصل 1: طرح تحقیق    1

1-2- بيان مسئله    5

1-3- ضرورت و اهميت پژوهش    11

1-4- اهداف تحقیق    12

1-4-1- هدف کلی    12

1-4-2- هدف‌های ويژه    12

1-5- فرضیه‌های تحقیق    13

1-6- پيش فرض‌های تحقیق    13

1-7- محدودیت‌های تحقیق    13

1-7-1- محدودیتهای خارج از کنترل محقق    13

1-7-2- محدودیتهای در اختیار محقق    13

1-8- تعريف مفهومي واژه‌ها و اصطلاحات    14

فصل 2: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    15

2-1- مبانی نظري    18

2-1-1- کیفیت زندگی    18

2-1-2- تاریخچه کیفیت زندگی    28

2-1-3- تعاریف موجود از کیفیت زندگی    31

2-1-4- ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی    35

2-1-5- ابعاد کیفیت زندگی    37

2-1-6- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی    44

2-1-7- سنجش کیفیت زندگی    45

2-1-8- عوامل موثر بر کیفیت زندگی    47

2-1-9- ویژگی‌های کیفیت زندگی    49

2-1-10- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی    50

2-1-11- هویت و کیفیت زندگی    51

2-1-12- رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی    51

2-1-13- مطالعه علمی کیفیت زندگی    76

2-1-14- مدیریت کیفیت زندگی    81

2-1-15- بهزیستی بدنی/ سلامت جسمانی و کیفیت زندگی    85

2-1-16- سلامت روانی    91

2-1-17- تعریف سلامت روان    92

2-1-18- ویژگیهای سلامت روان    96

2-1-19- یازده مولفه کلیدی سلامت    97

2-1-20- بهداشت روان    101

2-1-21- اصول بهداشت روانی    103

2-1-22- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی    105

2-1-23- عوامل موثر در تامین سلامت روان    108

2-1-24- نظریات مرتبط با سلامت روانی    109

2-1-25- بهزیستی روانشناختی    118

2-1-26- هوش هیجانی    120

2-1-27- انواع هوش    121

2-1-28- هيجان و اجزاء آن    122

2-1-29- تعريف هوش هيجاني    124

2-1-30- تاریخچه هوش هیجانی    129

2-1-31- مولفه هاي هوش هيجاني    135

2-1-32- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند    138

2-1-33- مدل‌های هوش هيجاني    143

2-1-34- ابعاد هوش هيجاني در مدل توانايي    143

2-1-35- مدل بار - آن    146

2-1-36- مدل دانيل گلمن    148

2-1-37- هوش هيجاني و هوش شناختي    152

2-1-38- رهنمودهاي لازم براي موفقيت برنامه‌های هوش هيجاني    154

2-1-39- آموزش هوش هيجاني    155

2-1-40- کاربرد هوش هیجانی    156

2-1-41- آموزش و يادگيري هوش هيجاني در سازمان    161

2-1-42- عملکرد هوش هيجاني در سازمان    165

2-1-43- نقش هوش هيجاني در زندگي    166

2-1-44- نمودهاي هوش هیجانی در محيط كاري    167

2-1-45- هوش هيجاني و عملكرد اثر بخش    169

2-1-46- هوش هیجانی در محیط کار    170

2-1-47- سن و هوش هیجانی    171

2-1-48- هوش هيجاني در ورزش    171

2-2- پیشینه‌ی تحقيق    174

2-2-1- تحقیقات داخلی    174

2-2-2- تحقیقات خارجی    192

2-2-3- جمع بندی    200

فصل 3: روش شناسی تحقیق    202

3-1- مقدمه    203

3-2- روش تحقيق    203

3-3- جامعه آماري و روش نمونه گیری و حجم نمونه    203

3-4- متغیرهای تحقیق    204

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات    204

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها    208

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق    209

4-1- مقدمه    210

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    211

4-2-1- سن    211

4-2-2- وضعیت تأهل    213

4-2-3- وضعیت تحصیلی    215

4-2-4- سابقه کار    217

4-2-5- وضعیت تغذیه    219

4-2-6- سابقه بیماری منجر به بستری شدن    220

4-2-7- وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق    222

4-2-8- آمار توصیفی متغیر کیفیت زندگی    224

4-2-9- آمار توصیفی متغیر هوش هیجانی    233

4-2-10- آمار توصیفی متغیر سلامت روانی    238

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیههای تحقیق    242

4-3-1- فرضیه اول    246

4-3-2- فرضیه دوم    250

4-3-3- فرضیه سوم    253

فصل 5: خلاصه، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها    256

5-1- مقدمه    257

5-2- خلاصه تحقیق    257

5-3- بحث و نتیجه گیری    263

5-4- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق    273

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    275

منابع و مآخذ    277

پیوست ها و ضمائم    290

فهرست جدول ها

جدول ‏2 1 حوزه‌های کاربردی و عناصر موثر بر کیفیت زندگی     22

جدول ‏2 2 عامل‌های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها     49

جدول ‏2 3 مولفه های هوش هیجانی، عوامل هریک از مولفه ها و اینکه چه چیزی را می سنجد     95

جدول ‏3 1 ابعاد و اجزا پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36     134

جدول ‏4 1 توزیع فراوانی سن نمونه های تحقیق     139

جدول ‏4 2 توزیع فراوانی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق     140

جدول ‏4 3 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق     141

جدول ‏4 4 توزیع فراوانی سابقه کار در نمونه های تحقیق     142

جدول ‏4 5 توزیع فراوانی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق     143

جدول ‏4 6 توزیع فراوانی سابقه بیماری نمونه های تحقیق     144

جدول ‏4 7 توزیع فراوانی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق     145

جدول ‏4 8 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغير «کیفیت زندگی» در نمونه‌هاي تحقيق     146

جدول ‏4 9 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «عملکرد فیزیکی» در نمونه‌هاي تحقيق     146

جدول ‏4 10 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی» در نمونه‌هاي تحقيق     147

جدول ‏4 11 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی » در نمونه‌هاي تحقيق     147

جدول ‏4 12 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «احساس حیات» در نمونه‌هاي تحقيق     148

جدول ‏4 13 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «سلامتی روانی» در نمونه‌هاي تحقيق     148

جدول ‏4 14 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « عملکرد اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق     149

جدول ‏4 15 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « درد بدنی » در نمونه‌هاي تحقيق     149

جدول ‏4 16 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «سلامتی عمومی» در نمونه‌هاي تحقيق     150

جدول ‏4 17 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «بُعد جسمانی» در نمونه‌هاي تحقيق     150

جدول ‏4 18 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « بُعد روانی » در نمونه‌هاي تحقيق     151

جدول ‏4 19 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیر « هوش هیجانی » در نمونه‌هاي تحقيق     151

جدول ‏4 20 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « خود آگاهی » در نمونه‌هاي تحقيق     152

جدول ‏4 21 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «خود مدیریتی» در نمونه‌هاي تحقيق     152

جدول ‏4 22 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «مدیریت رابطه» در نمونه‌هاي تحقيق     153

جدول ‏4 23 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « آگاهی اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق     153

جدول ‏4 24 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي متغیر « سلامت روانی » در نمونه‌هاي تحقيق     154

جدول ‏4 25 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « علائم اجتماعی » در نمونه‌هاي تحقيق     154

جدول ‏4 26 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «اختلال در عملکرد اجتماعی» در نمونه‌هاي تحقيق     155

جدول ‏4 27 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس «افسردگی» در نمونه‌هاي تحقيق     155

جدول ‏4 28 شاخص‌هاي آماري مرتبط با بررسي خرده مقياس « اضطراب و بی خوابی » در نمونه‌هاي تحقيق     156

جدول ‏4 29 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر کیفیت زندگی     157

جدول ‏4 30 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر سلامت روانی     158

جدول ‏4 31 نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده‌های مربوط به متغیر هوش هیجانی     159

جدول ‏4 32 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار     160

جدول ‏4 33 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار     161

جدول ‏4 34 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار     163

جدول ‏4 35 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار     164

جدول ‏4 36 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار     165

جدول ‏4 37 نتایج آزمون t مستقل برای نشان دادن تفاوت در ابعاد سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار     166

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ‏2 1 ابعاد سلامتی و بهزیستی(World Health;2010)     56

شکل ‏2 2 مدل سلامتی مطلوب (World Health;2010)     57

شکل ‏2 3 الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی (اقتباس از ثمینی(1384)    78

شکل ‏2 4 نقش بالقوه هوش هیجانی در زندگی عادی     99

شکل ‏4 1 توزیع درصد سن نمونه های تحقیق     139

شکل ‏4 2 توزیع درصدی وضعیت تأهل نمونه های تحقیق     140

شکل ‏4 3 توزیع درصدی وضعیت تحصیلی نمونه های تحقیق     141

شکل ‏4 4 توزیع درصدی سابقه کار در نمونه های تحقیق     142

شکل ‏4 5 توزیع درصدی وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق     143

شکل ‏4 6 توزیع درصدی سابقه بیماری نمونه های تحقیق     144

شکل ‏4 7 توزیع درصدی وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق     145

👇محصولات تصادفی👇

راهبرد آمریکا در قبال ایران پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی دانلود ترجمه مقاله رشته مدیریت با عنوان سازمان یادگیرنده پاورپوینت سازماندهي مواد 1 - فهرست نويسي