👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

هدف از این فصل دوم پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد.در واقع این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق موضوع می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

168

حجم

1126/149 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم در رابطه با مبانی نظری و ادبیات و پیشینه پژوهش ها انجام شده انجام شد. در این بخش ابتدا در رابطه با مدیریت دانش بحث شد. مدیریت دانش تعریف شد، نیاز سازمان ها در رابطه با این متغیر مورد بحث قرار گرفت و توضیحاتی در رابطه با آن عنوان شد. سپس در رابطه با تاریخچه مدیریت دانش بحث شد. اینکه پیتر دراکر، استراسمن و پیتر سنگه از پیشگامان بررسی روی این متغیر بودند. سپس دانش، تعاریف و دسته بندی های آن مورد بررسی قرار گرفت. اینکه دانش برای تمام سازمان ها از جمله دارایی ها بسیار ارزشمند و راهبردی است و مدیریت دانش کنترل صریح بر دانش درون سازمان است که هدف آن رسیدن به اهداف سازمان است. 

سپس دلایل اهمیت به کار گیری مدیریت دانش بررسی شد. دلایلی همچون اشتغال زایی، کاهش شکاف علمی-اقتصادی میان کشورهای غنی و فقیر و ... .در نهایت عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین بررسی شد و نیز استراتژی های مدیریت دانش بررسی شدو مثل کدگذاری، شخصی سازی و ... . چرخه مدیریت دانش و انواع دانش و راهبردهای مدیریت دانش بررسی شدند در انتها نیز در رابطه با مدل های مدیریت دانش بحث شد. 

در بخش بعدی کارآفرینی سازمانی، مفاهیم و تعاریف آن بررسی شد. تاریخچه کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت. اینکه کارآفرین کیست؟ و صفات و ویژگی های کارآفرینان چیست؟ صفاتی همچون خودباوری، انگیزه و پیشرفت، هدایت و رهبری، ریسک پذیری، خلاقیت و آینده نگری از جمله ویژگی های آنها می باشد. سپس انواع کارآفرینی مورد مطالعه قرار گرفت. کارآفرینی سازمانی تعریف شد. ویژگی های کارآفرینان سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی از جمله عوامل زمینه ای و ساختاری مورد بحث و کنکاش قرار گرفت. ویژگی های سازمانی کارآفرینان، موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان و در نهایت الگوهای کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. در انتهای فصل نیز ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی بررسی شد. 

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول:مدیریت دانش

2-1- مقدمه            18                

2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش          20

2-1-2- دانش: تعاریف و دسته بندی ها          22

2-2-2-1- تعریف دانش          23

2-2-2-2- دسته بندی دانش           23

2-1-3- انواع دانش            25

2-1-3-1- تقسیم بندی ارسطو          25

2-1-3-2- دانش ضمنی و دانش صریح          25

2-1-3-3- دانش شخصی و دانش سازمانی         26

2-1-3-4- انواع دانش بر مبنای کارکرد          27

2-1-3-5- تقسیم بندی مک لوپ          28

2-1-3-6- دانش رسمی و دانش سازمانی         29

2-1-4- تعریف مدیریت دانش           30 

2-1-4-1- دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش        33  

2-1-4-2- عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین      36

2-5-1- استراتژی های مدیریت دانش        37 

2-1-6- چرخه مدیریت دانش           38 

2-1-6-1- چرخه مدیریت دانش مک الوری        39 

2-1-6-2- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز        40 

2-1-6-3- چرخه مدیریت دانش یکپارچه داکلر       41 

2-1-7- راهبردهای مدیریت دانش          42

2-1-7-1- راهبردهای ساختاری          42

2-1-7-2- راهبردهای فرهنگی          43

2-1-7-3- راهبردهای فناوری           45 

2-1-8- مدل های مدیریت دانش         46

2-1-8-1- مدل عمومی دانش           46 

2-1-8-2- مدل سوناسی و سوری         47

2-1-8-3- مدل بک من          48 

2-1-8-4- مدل پایه های ساختمان دانش          48

2-1-8-5- مدل مک الروی         51 

2-1-8-6- مدل پیتر گوشتاک           52

2-1-8-7- مدل استیو هالس           53 

2-1-8-8- مدل شش بعدی مدیریت دانش        55 

2-1-8-9- مدل کلی سختار نظام های مدیریت دانش       56

2-1-8-10- مدل کافرا          57

2-1-8-11- مدل نوناکا و تاکه اوچی        58 

2-1-8-12- مدل هیستینگ         61

2-1-8-13- مدل مدیریت دانش میلتون          61

2-1-8-14- الگوی بوکویتز و ویلیامز        64 

2-1-8-15- مدل بویست         65

2-1-8-16- مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان        66

2-1-8-17- مدل ادل و گریسون         68

2-1-8-18- مدل هفت سی         71

بخش دوم:کارآفرینی سازمانی

2-2- کارآفرینی سازمانی          72

2-2-1- مفهوم و تعاریف کارآفرینی         72

2-2-2- تاریخچه کارآفرینی         74

2-2-3- تعریف کارآفرین          75

2-2-3-1- صفات و ویژگی های کارآفرینان        76

2-2-4- انواع کارآفرینی          79

2-2-4-1- کارآفرینی فردی         80

2-2-4-2- کارآفرینی درون سازمانی        80

2-2-4-3- کارآفرینی سازمانی           80

2-2-4-4- کارآفرینی شرکتی           81 

2-2-4-5- کارآفرینی اداری         82      

2-2-4-6- کارآفرینی از راه دور          82

2-2-4-7- کارآفرینی فرصت گرایانه        82 

2-2-4-8- کارآفرینی اطلاعاتی          83 

2-2-4-9- کارآفرینی دولتی         83 

2-2-4-10- کارآفرینی اکتسابی          83 

2-2-5- تعریف کارآفرینی سازمانی         83

2-2-5-1- ویژگی های کارآفرینان سازمانی         86

2-2-5-2- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی        88  

2-2-5-2-1- عوامل زمینه ای موثر بر کارآفرینی سازمانی       89

2-2-5-2-2- عوامل ساختاری موثر بر رفتار کارآفرینی سازمانی       89

2-2-5-3- ویژگی های سازمان های کارآفرین        91

2-2-5-3-1- ابعاد ساختاری           91

2-2-5-3-2- ابعاد محتوایی         94

2-2-5-4-  موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمان      95

2-2-6- الگوهای کارآفرینی در سازمان          96

2-2-6-1- الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن       96

2-2-6-2- مدل ترغیب کارافرینی کوراتکو و هاجتس        97 

2-2-6-3- مدل کارآفرینی سازمانی فرای          99

2-2-6-4- مدل4E             100

2-2-6-5- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ       101 

2-2-6-6- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش      107

2-2-6-7- مدل کارآفرینی اکهس و نک          109 

2-2-6-8- مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون        110

بخش سوم:2-3- ارتباط مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی         112 

بخش چهارم:2-4- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور        113

2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور       113

2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور        116 

بخش پنجم:2-5- معرفی قلمرو تحقیق         119 

منابع و ماخذ           

فهرست شکل ها

شکل(1-1) مدل تحقیق          12 

شکل(2-1) انواع دانش           28 

شکل(2-2) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش       39

شکل(2-3) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز        40

شکل(2-4) چرخه مدیریت دانش یکپارچه         41

شکل(2-5) مدل عمومی مدیریت دانش       46

شکل(2-6) زیرسیستم های مدیریت دانش         47

شکل(2-7) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش        49

شکل(2-8) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک       53

شکل(2-9) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش         54

شکل(2-10) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی       55

شکل(2-11) مدل ساختاری مدیریت دانش         57

شکل(2-12) مدلKAFRA         58

شکل(2-13) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی       59

شکل(2-14) مدل مدیریت دانش میلتون       63 

شکل(2-15) الگوی فرایند مدیریت دانش         65

شکل(2-16) مدل بویست         66

شکل(2-17) مدل دانش بنیادی          67

شکل(2-18) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت      69 

شکل(2-19) مدل هفت سی         71

شکل(2-20) انواع کارآفرینی        81

شکل(2-21) عوامل موثر بر کارآفرینی       91

شکل(2-22) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن       97 

شکل(2-23) مدل کوراتکو و هاتجس        98 

شکل(2-24) مدل کارآفرینی سازمانی4Eزاویر مندوزا       101 

شکل(2-25) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ        104 

شکل(2-26) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش     109 

شکل(2-27) مدل کارافرینی سازمانی اکهس و نک      110 

شکل(2-28) مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون       111 

فهرست جداول 

جدول(2-1) نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش      21 

جدول(2-2) عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین     36

جدول(2-3) استراتژی های مدیریت دانش         37

جدول(2-4) چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران      42

جدول(2-5) ابزار استفاده از فرایند دانش       51

👇محصولات تصادفی👇

پروتکل درمانی و طرحواره کاهش تعارض زناشویی جزوه تاریخ تحلیلی صدر اسلام سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی و بررسی مدل های آن تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران و تحلیل جرائم مطبوعاتی مقاله رشته روانشناسی با عنوان افسردگی و اعتیاد